Polityka prywatnosci

Definicje
 1. Administrator –Słodkie Babki, Dorota Szczypa-Ludwikowska, Jolanta Szczypa S.C. NIP 5361932526, REGON:369169285 z siedzibą w Legionowie na ul. Stefana Batorego 17.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.slodkiebabki.com.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7. Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem slodkiebabki.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów.
 8. NewsletterUsługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy.
 9. Konto Użytkownika lub Konto– konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupienia produktu.
Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych są – Słodkie Babki Dorota Szczypa-Ludwikowska Jolanta Szczypa S.C. NIP 5361932526 REGON:369169285 z siedzibą w Legionowie na ul. Stefana Batorego 17.
 1. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies Serwisu internetowego w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mailowym: slodkie@slodkiebabki.com.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego mogą być przetwarzane w następujących celach, podstawach prawnych i okresie przechowywania:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłania oferty reklamowej na życzenie Użytkownika.Art. 6 ust.1 lit. b RODO(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.
Spełnienie obowiązków podatkowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.
Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy).Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, wykonania usługi.
Korespondencji mailowejArt. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej w związku z działalnością gospodarczą )Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.Administrator przetwarza jedynie dane istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawnienia jedynie osobom upoważnionym.
Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.Art. 6 ust.1 lit. f RODO(polegający na prawnie uzasadnionym interesie w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych. Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe w zależności od celu przetwarzania danych, dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.Art. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.
Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (polegający na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej w  tym Google Analytics, Piksel Facebooka, Google AdWordsArt. 6 ust.1 lit. f RODO (polegający na realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku  aktywności na stronie internetowej).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Wysyłania newsletteru.Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: usługach, promocjach lub nowościach).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia ofert i marketingu bezpośredniego.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody) oraz na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO( prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w stosunku do swoich klientów).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach.Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
Komentowanie na stronie wpisów blogowychArt. 6 ust.1 lit. a RODO(który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody).Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody.
Wykorzystania cookies na stronie internetowej.Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies).Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić opuść stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.
Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku w których nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH: 
 1. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Użytkownik ma także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie przeze Administratora jego danych narusza przepisy prawa.
 2. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności Użytkownika spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informuję, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH:
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWEKCJA NIE PODANIA:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie z oferowanych przez Administratora usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z usług Administratora danych.
PROFILOWANIE:
 1. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
KATEGORIA ODBIORCÓW:
 1. W związku z realizacją usług dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora na podstawie odrębnych umów powierzenia– są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków, np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę księgową, dostawca domeny internetowej, dostawca usługi newsletteru, firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics).
 2. W przypadku takiego przekazania, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 5. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:
 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 1. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 2. Zachęcam do zapoznania się ze wskazanymi wyżej politykami. W ten sposób Użytkownik będzie bardziej świadomy jak platformy wykorzystują dane osobowe i w jaki sposób można na to wpłynąć. Przykładowo:
FORMULARZE W SERWISIE:NEWSLETTER: 
 1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Administrator świadomie dobieram dostawców usług, z których korzysta tak aby zapewni najwyższy poziom ochrony danych osobowych Użytkowników
 2. Dostawcą usługi newsletter jest UAB MailerLite, link do ich polityki prywatności: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.
 3. Dane Użytkownika podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newsletteru.
 4. Podane przez Użytkownika dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania newsletteru na podstawie udzielonej  zgody oraz w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako Administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO).
 5. Gwarantuję, że dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wycofania  udzielonej zgody, wypisania się z newsletteru lub do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newsletteru” lub podobną o tym samym znaczeniu.
 7. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newsletteru mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 8. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.
 11. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Korzystanie przeze mnie z sytemu obsługi newsletteru oznacza, że usługa jest zapewniania i wykonywana przez podmiot zewnętrzny czyli UAB MailerLite.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE:
 1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie musi podać dane zgodne z zasadami zawartymi w Regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia. Wymagane dane to imię, nazwisko, adres e-mail,  nr telefonu, oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 3. Dane przekazane w związku w zamówieniem Użytkownika przetwarzamy w celu realizacji zamówienia,  wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 5. W przypadku danych o zamówieniach Użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia do czasu upływu przedawnienia się roszczeń z tytułu zawartej umowy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Użytkownikowi  prawo do przenoszenia danych o którym mowa w art.20 RODO.
FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAŁOŻENIA KONTA UZYTKOWNIKA W SKLEPIE INTERNETOWY:
 1. W momencie dokonywania zakupów w Sklepie konto Użytkownika utworzone jest automatycznie w sklepie internetowym. W tym celu, powinieneś dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, Kraj/region, kod pocztowy, informacje o dostarczeniu przesyłki, w przypadku wystawienia faktury: nazwa firmy, NIP, ulica, miasto.
 2. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.
 3. Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta Użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody(na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.
DZIAŁALNOSC W SOCIAL MEDIACH FACEBOOK I INSTAGRAM: 
 1. Administrator danych posiada publiczne profile na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie Użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA:
 1. Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies które mogą być wysyłane przez Serwis można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na dostawcę:Ze względu na okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Serwisu:Ze względu na cel stosowania:
1) własne(tworzone przez stronę Serwisu internetowego administratora oraz należące do osób/podmiotów trzecich(innych niż Administrator).1) secesyjne(przechowywane do czasu wylogowania się ze Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej)oraz stałe(przechowywane przez określony czas, zidentyfikowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia).1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Serwisu internetowego),funkcjonalne/preferencyjne(umożliwiające dostosowanie strony Serwisu internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),analityczne i wydajnościowe(gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Serwisu internetowego),marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Serwisu internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach odrębnych od Serwisu internetowego takich jak portale społecznościowe).
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z Serwisu internetowego w następujących konkretnych celach:
 • identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Serwisie i pokazywania ze są zalogowani(pliki cookies niezbędne);
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia(pliki cookies niezbędne);
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania w Serwisie(pliki cookies niezbędne lub/i funkcjonalne);
 • dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika(dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu (pliki cookies funkcjonalne/preferencyjne)
 • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu(pliki analityczne i wydajnościowe);
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań(powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Goodle Ireland Ltd. ,oraz Facebook Ireland Ltd.(pliki cookies marketingowe, reklamowe, społecznościowe).
 1. W serwisie używane są pliki cookies własne(pochodzące bezpośrednio ze strony Administratora), jak i pliki podmiotów trzecich.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.
 3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.
 4. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Ponadto, Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będzie miał dostępu do niektórych treści na serwisie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Serwisu.
 5. Serwis wykorzystuje następującą pliki podmiotów trzecich:
Google AnalyticsGoogle AdWordsPiksel Facebooka
to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partnersto narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=plto narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content
WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
 1. W Serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram.
 2. Wyświetlając strony Serwisu zawierające takie wtyczki przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów w/w. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną Użytkownika. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli Użytkownik  nie posiadają profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z  adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli Użytkownik użyjecie danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Użytkownika  kontakty.
 5. Jeśli Użytkownik  nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio profilowi Użytkownika , to przed wizytą na mojej stronie  należy wylogować się z tego serwisu społecznościowego. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 6. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania zawarte są w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.
LOGI SERWERA:
 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 28.04.2021
Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności.